Průběh projektu (rok 2016/2019)

2016
V únoru 2016 Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje započal přípravu a realizaci jednotlivých aktivit projektu.
Projekt byl podán v březnu 2016 do dotačního řízení Ministerstva vnitra ČR, a byl Republikových výborem pro prevenci kriminality podpořen v požadované výši (350 000 Kč). Od dubna 2016 začala být v okresech Jihočeského kraje realizována  I. část projektu – informační semináře „Ozbrojený útočník ve škole“. Celkem bylo realizováno devět seminářů s účastí
365 osob z řad vedení, pedagogů a dalších zaměstnanců škol. Zástupci škol byli seznámeni s tématem, s možnostmi prevence a se základními pravidly chování v případě ohrožení agresorem (Strategie Uteč – Skryj se – Bojuj). Následně byl pro účastníky semináře realizačním týmem projektu připraven dokument s odpověďmi na 31 nejčastěji položených otázek.

Do II. části projektu se přihlásilo celkem 39 škol. Realizačním týmem projektu bylo vybráno 8 škol zcela odlišných typů a s různou stavební dispozicí provozních prostor, se zastoupením z každého okresu (z okresu Českých Budějovic byly vybrány školy dvě), z toho 4 školy zřizované krajem a 4 školy zřizované obcemi. Přímá realizace II. části projektu na jednotlivých školách byla zahájena v září 2016 a celkově bylo zapojeno 398 osob.
V této části projektu získaly zapojené školy (8 škol/398 osob) podrobné informace a dovednosti k tomu, aby se kvalifikovaně orientovaly v oblasti prevence ozbrojeného útoku a byly v rámci svých možností připraveny na situaci, kdy útočník překoná bezpečnostní opatření, zaútočí a bude potřeba realizovat připravený krizový plán reakce na toto ohrožení.

Pilotní aktivity spadající do II. části projektu byly:
1. Bezpečnostní audit škol se zaměřením na možnost neoprávněného vstupu cizích osob, zjištění skutečného stavu a zhodnocení bezpečnostních opatření školy, včetně následného doporučení k nápravě nedostatků,
2. Tvorba bezpečnostní a krizové směrnice školy pro případ mimořádné události – útoku (vytvořena doporučující osnova),
3. Modelový seminář první pomoci pro případ mimořádné události – útoku,
4. Celodenní teoretický a praktický seminář „Nácvik chování při útoku“ se všemi zaměstnanci školy (bez přítomnosti žáků),
5. Zhotovení zákrokové dokumentace škol pro potřeby PČR,
6. Seminář „Příprava vedení škol na komunikaci po závažných incidentech“.

2017
V roce 2017 realizátoři připravili navazující projekt, který byl opět podán do dotačního řízení Ministerstva vnitra ČR, a byl podpořen částkou 650 000 Kč. Zároveň byl projekt opakovaně podpořen i energetickou společností E.ON. V tomto roce byl projekt zaměřen na 22 škol – z toho 7 škol z roku 2016 a 15 zcela nových škol z celého regionu.
Jednotlivé aktivity u 15 nových škol byly stejné jako v předchozím roce (bezpečnostní audit, nácvik apod.). U 7 škol z roku 2016 došlo k logickému vyústění projektu, kdy byla tzv. REauditem prověřena bezpečnostní a organizační opatření školy, která byla vedení školy v rámci bezpečnostního auditu doporučena (vytvořit, zavést, změnit či výrazně zpřísnit). Následně byl ve škole připraven „Nácvik chování při útoku (za přítomnosti žáků)“. Těmito aktivitami byla ověřena faktická udržitelnost realizovaných činností, zda si zaměstnanci škol zásady správného chování při ohrožení „pamatují“ a budou se jimi při nácviku s žáky řídit, a zda audity vedly ke zlepšení preventivních opatření škol v praktické rovině.
Další náplní projektu bylo zapojení a podpora města Český Krumlov, které si finančně zajistilo realizaci všech aktivit projektu na základních školách, které zřizuje. Poslední částí projektu v roce 2017 byla realizace čtyř informačních seminářů, krajských a republikových pracovních setkání a konferencí, které cílily na výměnu zkušeností a možnosti nastavení systémového řešení dané problematiky.

2018
Ministerstvo vnitra ČR přispělo Jihočeskému kraji v roce 2018 na pokračování projektu dotací ve výši 735 000,- Kč. Realizátoři projektu nadále pracovali především se školami, resp. se zaměstnanci 17 škol – z toho 6 škol z roku 2017
a 11 zcela nových škol z celého regionu. Na základě osvědčené spolupráce z předchozího roku přímo se zřizovatelem škol, došlo v roce 2018 k zapojení města Jindřichův Hradec. Zároveň v daném roce projekt vyústil do své závěrečné podoby, kdy
z jeho tříleté realizace byly reflektovány nabyté dovednosti, zkušenosti a poznatky pro tvorby metodických materiálů – bylo vytvořeno instruktážní metodické video pro preventisty (celkem 5 dílů), dva nové informační/osvětové materiály
a I. díl „Metodické příručky pro nácvik základních dílčích prvků strategie USB“ pro zaměstnance škol. V roce 2018 realizátoři projektu navázali spolupráci se zahraničními kolegy (policisty) ze Slovenska, Rakouska a Německa, čímž došlo k získání hodnotných praktických zkušeností z realizace obdobných preventivních akcí v zahraničí. V květnu 2018 se uskutečnilo první společné prověřovací cvičení složek IZS, zaměstnanců školy a skoro stovky figurantů na téma řešení mimořádné události ve škole. Do cvičení nebyla zapojena veřejnost ani média. Složky IZS prověřovali spojení, vzájemný přenos informací, příjezdové časy hlídek, velení na místě události a způsob jejího řešení. Zaměstnanci školy testovali funkčnost nastaveného školního systému varování, vzájemnou interní komunikace při mimořádné události a samostatnou práci zaměstnanců školy s figuranty žáků.

2019
V roce 2019 dospěl jihočeský projekt do své finální, ucelené a přenosné podoby. Na pokračování projektu Jihočeský kraj získal ke svým finančním prostředkům opět dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 533 440, - Kč.  Jednotlivé aktivity projektu byly ve školách zachovány a během roku 2019 se realizátoři projektu (policisté/záchranáři) především soustředili na vlastní práci s nově natočenými instruktážními videi (5 díly) k tématu „Ozbrojený útočník ve škole“ v délce 48 min, které využívali ve výuce jako interaktivní metodickou pomůcku. Celkem bylo v roce 2019 policisty a záchranáři realizováno v jihočeském kraji 24 seminářů pro zaměstnance 15ti škol. V listopadu 2019 byly výstupy projektu (výuková prezentace, instruktážní videa, metodika, leporelo apod) oficiálně představeny a zároveň i bezplatně nabídnuty kolegům z ostatních Krajských ředitelství policie ČR.