Strategie ochrany měkkých cílů ve škole - Tři základní pilíře projektu

Preventivní opatření projektu vychází ze tří pilířů. Na základě praktické zkušeností s realizací projektu v prostředí jihočeských škol lze konstatovat, že tyto jednotlivé pilíře musí být vzájemně propojeny, až jako celek jsou komplexní. Separátně nefungují, a z těchto důvodů je nezbytné v prostředí škol se všemi těmito oblastmi pracovat současně. Jedině tak lze dosáhnout efektivního a synergického účinku ve strategii ochrany měkkých cílů ve školním prostředí.

I. Pilíř – Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy jsou vždy těmi, kteří jsou v případě mimořádné události zodpovědní za jim svěřené žáky a studenty, a na rozdíl od dětí v prostředí školy často setrvávají a pracují po dobu několika let. Už jen z těchto důvodů jsou jednoznačně těmi, kteří by měli být v této specifické problematice vyškoleni jako první, a teprve jejich prostřednictvím, na základě nabytých znalostí a dovedností, by se posléze mělo pracovat s jejich žáky či studenty.

Projekt se zaměřuje na zvýšení dovedností a schopností všech zaměstnanců školy tak, aby byli připraveni na situaci, kdy útočník překoná bezpečnostní opatření školy, zaútočí a bude nutné na tuto situaci, před příjezdem složek IZS, zareagovat a adekvátně jí řešit. Nedílnou součástí tohoto vyškolení je i proškolení ve znalosti prostředí školy a poskytnutí laické první pomoci.

II. Pilíř – Prostředí  školy

Mimo zaměstnanců školy si projekt všímá prostorových specifik každé školy a vychází z potvrzeného předpokladu, že pro dobré zvládnutí jakékoliv mimořádné situace je nezbytné, aby každý zaměstnanec znal dokonale objekt (např. únikové východy) a vnější prostředí své školy. Souběžně je nutné, aby škola měla nastavena funkční bezpečnostní a organizační opatření proti vniknutí neoprávněné osoby, a aby s těmito pravidly byli její zaměstnanci seznámeni a v praxi je dodržovali.

III. Pilíř – Nácviky chování při útoku (Strategie Uteč – Skryj se – Bojuj)

Předchozí dva pilíře projektu se v tomto bodě protínají a vedou k tomu, aby si školy, které jsou připravovány ke správné reakci v případě útoku, všechny dílčí kroky (invakuace/evakuace) zařadily do svého plánu výuky/cvičení, a tím tyto nabyté zkušenosti a dovednosti upevňovaly. Zároveň je potřebné, aby si pravidelně prověřovaly/revidovaly/aktualizovaly svá bezpečnostní a režimová organizační opatření, která je ale také pochopitelně nutné v rámci běžného provozu dodržovat.