Průběh projektu (rok 2016/2018)

2016

V únoru 2016 Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje započal přípravu a realizaci jednotlivých aktivit projektu.

Projekt byl podán v březnu 2016 do dotačního řízení Ministerstva vnitra ČR, a byl Republikových výborem pro prevenci kriminality podpořen v  požadované výši (350 000 Kč). Od dubna 2016 začala být v okresech Jihočeského kraje realizována I. část projektu – informační semináře „Ozbrojený útočník ve škole“. Celkem bylo realizováno devět seminářů s účastí 365 osob z řad vedení, pedagogů a dalších zaměstnanců škol. Zástupci škol byli seznámeni s tématem, s možnostmi prevence a se základními pravidly chování v případě ohrožení agresorem (Strategie Uteč – Skryj se – Bojuj). Následně byl pro účastníky semináře realizačním týmem projektu připraven dokument s odpověďmi na 31 nejčastěji položených otázek.

Do II. části projektu se přihlásilo celkem 39 škol. Realizačním týmem projektu bylo vybráno 8 škol zcela odlišných typů a s různou stavební dispozicí provozních prostor, se zastoupením z každého okresu (z okresu Českých Budějovic byly vybrány školy dvě), z toho 4 školy zřizované krajem a 4 školy zřizované obcemi. Přímá realizace II. části projektu na jednotlivých školách byla zahájena v září 2016 a celkově bylo zapojeno 398 osob.

V této části projektu získaly zapojené školy (8 škol/398 osob) podrobné informace a dovednosti k tomu, aby se kvalifikovaně orientovaly v oblasti prevence ozbrojeného útoku a byly v rámci svých možností připraveny na situaci, kdy útočník překoná bezpečnostní opatření, zaútočí a bude potřeba realizovat připravený krizový plán reakce na toto ohrožení.

Aktivity spadající do II. části projektu byly:

1. Bezpečnostní audit škol se zaměřením na možnost neoprávněného vstupu cizích osob, zjištění skutečného stavu a zhodnocení bezpečnostních opatření školy, včetně následného doporučení k nápravě nedostatků,

2. Tvorba bezpečnostní a krizové směrnice školy pro případ mimořádné události - útoku,

3. Modelový seminář první pomoci pro případ mimořádné události – útoku,

4. Celodenní teoretický a praktický seminář „nácvik chování při útoku“ se všemi zaměstnanci školy (bez přítomnosti žáků),

5. Zhotovení zákrokové dokumentace školy pro potřeby PČR,

6. Seminář „Příprava vedení škol na komunikaci po závažných incidentech“.

 

2017

Pro rok 2017 realizátoři připravili navazující projekt, který byl opět podán do dotačního řízení Ministerstva vnitra ČR, a byl podpořen částkou 650 000 Kč. Zároveň byl projekt opakovaně podpořen i energetickou společností E.ON. V tomto roce byl projekt zaměřen na 21 škol – z toho 7 škol z roku 2016 a 14 zcela nových škol z celého regionu.

Jednotlivé aktivity u 14 nových škol byly stejné jako v předchozím roce (bezpečnostní audit, nácvik apod.). U 7 škol z roku 2016 došlo k logickému vyústění projektu, kdy byla prověřena bezpečnostní a organizační opatření školy, která byla vedení školy v rámci bezpečnostního auditu doporučena. Následně byl ve škole připraven nácvik chování při útoku společně se studenty či žáky. Těmito aktivitami byla ověřena faktická udržitelnost realizovaných činností, zda si zaměstnanci škol zásady správného chování při ohrožení „pamatují“ a budou se jimi při nácviku s dětmi řídit, a zda audity vedly ke zlepšení preventivních opatření škol v praktické rovině.

Další náplní projektu bylo zapojení a podpora města Český Krumlov, které si finančně zajistilo realizaci všech aktivit projektu na školách, které zřizuje. Poslední částí projektu v roce 2017 byla realizace čtyř informačních seminářů, krajských a republikových pracovních setkání a konferencí, které cílily na výměnu zkušeností a možnosti nastavení systémového řešení dané problematiky.

 

2018

V roce 2018 se realizuje projekt i nadále a na jeho pokračování přispělo Ministerstva vnitra ČR dotací ve výši 735 000,- Kč. I v tomto roce se bude nadále pracovat především se školami (I – III. etapa). Zároveň dojde k logickému vyústění projektu do jeho závěrečné podoby, kdy budou z jeho tříleté realizace reflektovány nabyté dovednosti, zkušenosti a poznatky pro tvorbu dalších metodických materiálů (instruktážní video, metodika jednotlivých dílčích kroků strategie USB, informační/osvětové materiály). V létě bude realizováno první prověřovací společné cvičení zaměstnanců školy se zaměstnanci složek IZS. V letošním roce se navazuje spolupráce i s našimi zahraničními kolegy (policisty, úředníky a zdravotníky), čímž jistě dojde k získání hodnotných praktických zkušeností z realizace obdobných preventivních akcí v zahraničí. Na základě osvědčené spolupráce v projektu přímo se zřizovatelem škol, dojde po stejném vzoru letos k zapojení škol města Jindřichův Hradec.